pottieva

第 55 位会员

会员
个人信息
  • 加入于 2015-05-25 09:44:56
  • 最后登录时间 2年前
个人成就
  • 发表文章次数 1
  • 发布评论次数 10
  • 个人主页浏览次数 132
关于IP字段在数据库里存储方式的讨论?2年前

@xtgss #2楼:原来是这样。清楚了。

关于IP字段在数据库里存储方式的讨论?2年前

学了一手用LONG存储。可是不知道好不好用。

社区Bug和建议收集贴2年前

对了。评论的输入框有的时候输入会有延迟。

一道Redis面试题2年前

@ruyi #3楼 是啊。。现在PHP、PYTHON、SHELL都写点。。越写越烂。

一道Redis面试题2年前

我实现的代码是这样的:

include_once('redis.php');

$key = "limit.check"; $limit = $argv[1]; $time = $argv[2];

class test{

protected $_key = '';
protected $_limit = NULL;
protected $_time = NULL;

public function __construct($key='limit.check',$limit,$time){
	$this->_key = $key;
	$this->_limit = $limit;
	$this->_time = $time;

	//清理已存在的键--测试用
	//$redis = new Redis();
	//$redis->delete($this->_key);
}
function getTime(){
	return date("Y-m-d H:i:s");
}

public function run(){
	$rdobj = new Redis();
	$listlen = $rdobj->llen($this->_key);
	if ($listlen < $this->_limit){
		$rdobj->push($this->_key,$this->getTime());
	}else{
		$once = $rdobj->lindex($this->_key,-1);
		if ($this->getTime-$once < $this->_time){
			echo "您的访问太快了!请稍后再试!";
			exit;
		}else{
			$rdobj->push($this->_key,$this->getTime());
			$rdobj->ltrim($this->_key,0,$limit-1);
		}
	}		
}

}

$t = new test($key,$limit,$time); $t->run();

一道Redis面试题2年前

恩功能锁的实现。这个之前在百姓网的面试也遇到了。

不过我当时考虑的比较复杂,还用到了redis的事务。

九个任务,大家能否认同?2年前

没错。特别是阅读的习惯。

社区Bug和建议收集贴2年前

建议账号设置里添加更改昵称选项~

各大数据库官方文档在线浏览/下载专题贴2年前

太赞了吧!求MariaDB的!